MOMiAM

Adatkezelési

nyilatkozat

Adatvédelmi irányelvek

I. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
1. Szabályzat célja
Jelen szabályzat (a továbbiakban „Szabályzat”) meghatározza a SkinTime BodyCare Kft.. Székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 85. , a továbbiakban: „SkinTime BodyCare Kft.” vagy „adatkezelő”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, a SkinTime BodyCare Kft.-nél vezetett nyilvántartások működésének rendjét, biztosítja az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, és megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok jogellenes megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.
SkinTime BodyCare Kft. az érintettek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.
2. Szabályzat hatálya
2.1.A Szabályzat hatálya kiterjed a SkinTime BodyCare Kft. által az adatkezelő által kezelt weboldalakon leadott megrendelések teljesítésére, valamint direktmarketing célú adatkezelésekre.
2.2.A Szabályzat hatálya kiterjed mindazon személyekre, akik a SkinTime BodyCare Kft. által végzett adatkezelési vagy adatfeldolgozási műveletekben részt vesznek, vagy egyébként a
SkinTime BodyCare Kft. által kezelt vagy feldolgozott adathoz hozzáférnek. 2.3.A Szabályzat 2020 december 14. napjával lép hatályba.
3. Az adatkezelő adatai
Cégnév: SkinTime BodyCare Kft.
Székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 85.
Cégjegyzékszám: 01 09 370990
Adószám: 27996618241
4. Ügyfélszolgálat
Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@momiam.hu
telefonszáma: 0630/121-2143
Ügyfélszolgálat nyitvatartása: Minden hétköznap 8-16 óráig (csak telefonos ügyfélszolgálat)
5. SkinTime BodyCare Kft. által kezelt weboldalak http://momiam.hu
II. DEFINÍCIÓK
A jelen Szabályzatban hivatkozott egyes fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:
1. Info tv:információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
2. GDPR: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDE- LETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);
3. Adat: Az Info tv. és GDPR által személyes adatnak vagy különleges adatnak minősített adatok, így különösen az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
4. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – köz- vetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
5. Adatközlő: az a természetes-, vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, avagy nevükben eljáró természetes személyek, akik bármely formában SkinTime BodyCare Kft. részére felhívásra, vagy anélkül harmadik személyek személyes adatát közlik.
6. Bizalmas információ: minden olyan nem könnyen hozzáférhető tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a bármelyik Fél jogos pénzügyi vagy politikai érdekét, személyhez fűződő jogait sértené vagy veszélyeztetné.
7. Dmtv.: a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény
8. Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing): azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett, tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 3. §-ának d) pontja szerinti reklám továbbítása a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek (a továbbiakban együtt: ügyfelek) részére.
9. Tilalmi lista: azon érintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik megtiltották, illetve – a közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló előzetes megkeresése ellenére – nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat az e szabályzatban meghatározott kapcsolatfelvételi lista vagy üzletszerzési lista céljából felhasználják, vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését.
10. Grt.: továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
11. Gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének elő- mozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám),
12. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
13. Kapcsolatfelvételi lista: kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából küldendő küldemények fogadásához való hozzájárulás beszerzése érdekében az ügyfelekkel való kapcsolatfelvételt szolgáló, legfeljebb az ügyfél nevét, lakcímét, elektronikus levélcímét vagy elektronikus hírközlési azonosítóját, nemét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, tartalmazó lista.
14. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
15. Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető
16. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
17. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik féle. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
18. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
19. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
20. Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
21. Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;
22. Személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése:
22.1. személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy
22.2. személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: az (EU) 2015/1535 európai par- lamenti és tanácsi irányelv (19) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;
MOMiAM: SkinTime BodyCare Kft. által a http://momiam.hu, weboldalon keresztül kozmetikumok, bőrápolással kapcsolatos termékek megrendelése, házhozszállítással, amely alapján az Ügyfél díj fizetésére köteles.
MOMiAM: SkinTime BodyCare Kft. által a http://momimam.hu weboldalon keresztül életmóddal kapcsolatosan online blogbejegyzések, cikkek közzététele az Ügyfelek részére.
A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS ALAPELVEK
SkinTime BodyCare Kft. tiszteletben tartja az érintettek személyes adatainak védelméhez való jogát és adatkezelése körében biztosítja, hogy személyes adatával mindenki maga rendelkezzen.
SkinTime BodyCare Kft. a személyes adatot meghatározott jogszerű célból kezel.
SkinTime BodyCare Kft. adatot a jogszabályban meghatározott jogalap alapján kezel.
Az adatkezelés során SkinTime BodyCare Kft. a személyes adatot jogszerűen és átlátható módon kezeli.
SkinTime BodyCare Kft. az adatkezelési cél eléréséhez szükséges mennyiségű és típusú adatot kezel.
Az adatkezelés minden esetben megfelelő, előzetes tájékoztatáson alapul. A tájékoztatás egyszerű, átlátható és érthető módon kerül megfogalmazásra.
SkinTime BodyCare Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
A jelen adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit valamennyi munkavállalójával, érdekkörében eljáró megbízottjával megismerteti és elfogadtatja.
Az adatok felvétele és kezelése a tisztesség és törvényesség elvének betartásával történhet.
Az önkéntes rendelkezés alapján történő adatkezelés időtartama a cél megvalósulásáig terjedhet.
Adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
Az adatszolgáltatás – önkéntes, vagy kötelező – jellegét az adatfelvételt megelőzően ismertetni kell.
Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni, ideértve azt az esetet is, amikor a címzettek csoportja kerül meghatározásra.
Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig biztonságos módon kell megvalósítani.
Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.
Az érintett az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, jogszabály előírása szerinti esetekben, illetve önkéntes hozzájáruló nyilatkozata visszavonása esetén azok törlését, korlátozását, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen jogszabály által meghatározott esetekben.
Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor – amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul – módosíthatja, vagy visszavonhatja.
Az adatfeldolgozás általában elektronikusan, gépi úton történik.
Az adatkezelés céljának teljesülésével egyidejűleg az adatok törlését a jogszabályi előírások alapján kell elvégezni.
Az adatok akkor továbbíthatóak, ha jogszabály azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes továbbítással érintett személyes adatra nézve teljesülnek.
IV. EGYES ADATKEZELÉSEK 4.1. Az adatkezelés jogalapja
SkinTime BodyCare Kft. adatkelezésére a következő jogalapok legalább egyikének fennállása esetén kerülhet sor:
1. Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (önkéntes hozzájárulás)
2. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (szerződés teljesítése).
3. Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szüksé- ges (jogi kötelezettség teljesítése).
4. Az adatkezelés SkinTime BodyCare Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesí- téséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai (jogos érdek).
SkinTime BodyCare Kft. tevékenysége körében a következő célokhoz kötött adatkezeléseket végzi.
4.2. Szolgáltatások teljesítése
4.2.1. Online megrendelések teljesítése
Adatkezelés célja:
Adatkezelés jogalapja: Kezelt adatok köre:
Webshop Partner Kft. a http://momiam.hu/ weboldalon keresztül, regisztrált felhasználókkal létrejött szerződések teljesítése, termékekkel kapcsolatosan tájékoztatás nyújtása, termékek kiszállítása, számla kiállítása, összvásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás biztosítása.
Webshop Partner Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) (székhelye: 2133 Sződliget Petőfi S u 9., cégjegyzékszám: 13-09-172247, adószáma: 25046119-2-13)
Alaptevékenység: a postai szolgáltatásokról szóló 2012. Évi CLIX. Törvény (a továbbiakban: Postatv.) 2. § 9. És 15. Pontjai, valamint a 8. § (1) bekezdésének a), b), d) pontjai szerint futárposta-, expressz postai és egyéb egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatások Magyarország területén, termékraktározással, csomagolással, ügyfélszolgálati feladatok ellátásával kiegészülve.
A Webshop Partner Kft szolgáltatása kizárólagosan közvetítőként vesz részt a csomagszállításban mindenkori partnerei révén a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt feltételekkel. A Webshop Partner Kft saját szállító járművel nem rendelkezik, és nem foglalkoztat futárokat, így fizikailag a csomaggal a mindenkori partnerek érintkeznek.
A Szolgáltató közvetítői tevékenységére figyelemmel megszervezi a csomag külső futárszolgálati partner által végzendő szállítását, melynek következtében a megrendelő a szállítással kapcsolatos minden tájékoztatást, illetve nyilatkozatot a Szolgáltatóval kell közölnie, illetve a Társaságtól kell kérnie.
GDPR 6.§. (1) b. pont – szerződés teljesítése
teljes név, lakcím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím, banki fizetés esetén bankszámlaszám
Adattovábbítás és adatfeldolgozó: Termékek kiszállítása céljából: Webshop Partner Kft. mindenkori együttműködő partnerei jelenleg a GLS és az ExpresszOne futárszolgálatok.
Adatkezelés időtartama
A szerződés megkötésétől határozatlan ideig
Létrejött szerződések esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított határozatlan ideg
4.2.3. Ügyfélszolgálati adatkezelés
Adatkezelés célja:
Adatkezelés jogalapja: Kezelt adatok köre:
Ügyfelek/vevők megkülönböztetése, termékek kiszállítása, az esetleges fogyasztói visszajelzések kezelése, panaszügyek kezelése, szerződéssel kapcsolatos elállási ügyek kezelése, megrendelések módosítása, ügyfélszolgálati tevékenység ellátása, pénzügyi nyilvántartás, kapcsolattartás.
GDPR 6.§. (1) c. – Jogi kötelezettség teljesítése, Fgytv. 17/A.§.,
teljes név, lakcím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím, banki fizetés esetén bankszámlaszám
10
Az adatkezelés időtartama: A panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott tama: válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján határazatlan időre. A vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében határozatlan időre.
4.3. Direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) célú adatkezelés
4.3.1. Direkt marketing megkeresések
Adatkezelés célja: Termékek raktározása, megrendelések kezelése, kiszállítása.
Adatkezelés jogalapja:
GDPR 6.§. (1) a. pont – önkéntes hozzájárulása továbbítása,
Kezelt adatok köre:
Adattovábbítás és adatfeldolgozó:
Adatkezelés idő- tartama:
teljes név, lakcím, e-mail cím
A SkinTime BodyCare kft. ezen adatkezeléshez nem vesz igénybe adatfeldolgozót.
Érintett hozzájárulásának visszavonásáig + 60 nap, de legfeljebb 5 év
4.3.2. Hírlevél küldés
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Különböző extra funkciók (pl. hírlevél-küldés) használata.
info@momiam.hu
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: A szolgáltatás használata során az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: Az adatfeldolgozó által nyújtott szolgáltatások működtetése a weboldalon.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és az adatfeldolgozó közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek az adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
Az adatfeldolgozó tevékenysége: www.momiam.hu mely az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlokat alkalmaz (sütik). Ezek a sütik eltárolják a webáruházunk felületén történt tevékenységét (kattintások). Az általunk használt szoftver és a sütik segítségével tudjuk megbecsülni, hogy Önt melyik termékünk,
vagy szolgáltatásunk érdekelheti, ami segít nekünk abban, hogy Önnek olyan tartalmú emailt küldhessünk automatizáltan, mely informatív és arról szól, ami Önt érdekelheti. Amennyiben nem szeretne ilyen típusú leveleket kapni, illetve nem szeretné, hogy az Ön tevékenységét ilyen céllal kövessük, kérjük bármelyik levél láblécében levő “leiratkozás” feliratra kattintva azonnal leáll mind az automatán előállított levelek küldése, mind az Ön-, webáruházunkban történő tevékenységének nyomon követése, de ugyanezt az eredményt érheti el, ha a webáruházunkba bejelentkezve a Fiókadatok menüpontban inaktiválja a hírlevél feliratkozását.
Ezen túl webáruházunk felületén történő böngészés során kizárólag olyan sütit helyezünk el a gépén, mely a marketingünk optimalizálásához segít hozzá és semmilyen esetben sem köthetőek az így gyűjtött adatok egy konkrét személyhez.
A direkt marketing célú megkereséshez hozzájárulásukat adók adatait a SkinTime BodyCare Kft. kezeli. Az adatkezelés célja egyes adatkezeléseknél eltérhet.
Direkt marketing célú megkereséshez csak 18. életévüket betöltött személyek járulhatnak hozzá.
A direkt marketing célú adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.
A közvetlen üzletszerzés céljából gyűjtött telefonszámot, név- és lakcímadatokat az adatkezelő közvetlen üzletszerzés céljából történő megkereséshez való hozzájárulás beszerzése érdekében elkészített kapcsolatfelvételi listán tartja nyilván.
Az adatkezelő a kapcsolatfelvételi listán szereplő adatokat az érintett előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személy részére nem továbbítja.
Az adatkezelő a kapcsolatfelvételi listán szereplő érintettekkel telefon vagy elektronikus levél útján lép kapcsolatba, amennyiben ezen adatokat az érintett önkéntesen megadta.
A kapcsolatfelvétel során tájékoztatni kell az érintettet arról, hogy ki az adatkezelő, az adatokat milyen forrásból szerezte, milyen célra és módon, mely adatokat és milyen időtartamban kívánja felhasználni. Tájékoztatni kell továbbá az érintettet az adatfeldolgozó igénybevételéről, későbbi esetleges adattovábbítási szándékáról, továbbá arról, hogy az adatszolgáltatás önkén-tes, és bármikor kérhető az adatkezelés megszüntetése. Ezt követően a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezeléshez az érintett hozzájárulását kell kérni, és tájékoztatni kell arról, hogy e hozzájárulás bármikor, indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható.
Az érintettel közvetlen megkeresés módszerével reklám kizárólag tájékoztatást követően és kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. A hozzájárulás megadását kétség esetén az adatkezelőnek kell bizonyítania.
Hangfelvétel készítése esetén az érintettet erről előzetesen tájékoztatni kell, és a hangfelvétel készítéséhez az érintett hozzájárulását kell kérni.
Amennyiben az érintett a közvetlen üzletszerzési célú adatkezeléshez nem járul hozzá, vagy kérte az adatai kezelésének az adott célból történő megszüntetését, úgy az adatkezelő az érintettel a továbbiakban nem léphet kapcsolatba. Az ilyen érintettek adatait az adatkezelő tilalmi listán (a továbbiakban Robinson lista) tartja nyilván annak érdekében, hogy a rajta szereplő érintettek adatai ne kerüljenek az adatkezelő által újból felvételre, és az érintettek ne kerüljenek az adatkezelő által újból megkeresésre. A tilalmi listán szereplő adatokat az adatkezelő a jelen pontban meghatározottak teljesítésének biztosításához szükséges mértékig használhatja fel, más adatállománnyal nem kapcsolhatja össze, nem adhatja át, más célra nem használhatja fel.
A Robinson lista esetében az adatkezelő a listán szereplő adatokat a tilalmi listára kerülést követően a jogszerű adatkezelés igazolása érdekében az elévülési ideig tárolja, azt követően intézkedik az adatok és kapcsolódó adatkezelés jogszerűségét igazoló dokumentumok törlése és megsemmisítése iránt.
V. ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
5.1. Az érintett tájékoztatása
Az adatkezelések megvalósítása előtt – a jogszabályi előírások figyelembevételével – érthető és egyértelmű tájékoztatást kell közzé tenni az adatfelvétel módjáról, céljáról és – az adatszolgáltatás önkéntessége esetén – az önkéntes jellegről.
SkinTime BodyCare Kft. általános elvként nyilvánítja ki, hogy minden olyan esetben, amikor önkéntes hozzájáruláson alapuló személyes adatokat kér az érintettektől, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után az érintettek szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat.
5.1.1. Amikor az érintettől közvetlenül vesz fel adatot SkinTime BodyCare Kft., az adatfelvételt megelőzően tájékoztatja az érintettet:
A tájékoztatás tartalmazza:
a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei; b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy
harmadik fél jogos érdekei;
e)adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
13
f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a GDPR 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a GDPR 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.
A fentiekben említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:
a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adat- szolgáltatás elmaradása;
f) a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
5.1.2. Amikor nem az érintettől közvetlenül vesz fel adatot SkinTime BodyCare Kft., az adatfelvételt megelőzően tájékoztatja az érintettet:
Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, SkinTime BodyCare Kft. az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:
a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei; b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d) az érintett személyes adatok kategóriái;
e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a GDPR 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a GDPR 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.
A 5.1.2. pontban hivatkozottakon túl említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat:
a) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meg- határozásának szempontjai;
b) ha az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
c) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;
d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pont- ján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
e) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
f) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e; és
g) a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
A fenti tájékoztatást SkinTime BodyCare Kft. az alábbiak szerint adja meg:
a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok
megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.
Amennyiben SkinTime BodyCare Kft. a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és lentiekben említett minden releváns kiegészítő információról.
5.2. AZ ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSA
Amennyiben SkinTime BodyCare Kft. az érintett személyes adatait – a kapcsolatfelvételi lista kapcsán meghatározott kivétellel – az érintett hozzájárulása alapján kezeli, úgy az adatkezelésre az érintettek megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az érintettek kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az általuk közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
Személyes adatok harmadik személy vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően kötelező erővel nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
SkinTime BodyCare Kft. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
15
Az érintetteket külön, vagy a jelen szabályzatra való utalással tájékoztatni kell arról, hogy az e-mail címének megadása esetén egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az érintettet terheli, aki az e-mail címet megadta.
5.3. A HOZZÁJÁRULÁS TARTALMA ÉS MEGADÁSÁNAK MÓDJA
Elektronikus úton történő adatmegadás esetén az elektronikus felületen történő egyértelmű elfogadó mező jelölése jelenti a tájékoztatás megértését és elfogadását.
A szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges személyes adatok hiányában a szerződés megkötésére nem kerülhet sor.
Valamely promócióban való részvételhez, és/vagy regisztrációhoz kért személyes adatok között feltüntetésre kerül, hogy mely adatokat, milyen célból és feltételek mellett kéri SkinTime BodyCare Kft. “kötelező” jelleggel megadni. A kötelező kifejezés nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan rovatok, amelyek kitöltése nélkül a promócióban való részvétel, a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése elutasításához vezethet.
SkinTime BodyCare Kft. az érintettek által rendelkezésre bocsátott személyes, illetve egyéb adatokat nem egészíti ki és nem kapcsolja össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. Ez alól kivételt képez az az eset, ha a megfelelő tájékoztatást követően, az érintett előzetesen hozzájárul ehhez.
SkinTime BodyCare Kft a vásárlók kényelmének biztosítása érdekében termékei többségét futárszolgálat igénybevételével szállítja ki a vevő által megjelölt szállítási címre, melyről a vevő/Ügyfél már a szerződés megkötésekor a szerződésben tájékoztatást kap SkinTime BodyCare Kft. a kiszállítást végző partnervállalat számára átadja a szállítandó terméket, a címzett nevét és postai címét, valamint a megadott telefonszámát. Ennek során kiköti, hogy a csomagszállító partner ezeket az adatokat a szállítás kivételével nem használhatja fel más célokra.
SkinTime BodyCare Kft. minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságát. SkinTime BodyCare Kft. által használt informatikai infrastruktúrán belül az adatok megőrzésével és védelmével kapcsolatos feladatokat a SkinTime BodyCare Kft. informatikai biztonsági politikájában foglalt elvek, eljárások és biztonsági kontrollok szabályozzák. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá – hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.
5.4. Információ technológiai alkalmazások, Cookie
Információ technológiai alkalmazások, online hirdetésekkel kapcsolatos rendelkezések: Cookie.
SkinTime BodyCare Kft. egyes tevékenységei a saját vállalkozás irányítására, elemzésére, sikerességének javítására irányulnak, amelynek érdekében önálló statisztikákat készít, felhasználói élmény javítása céljából cookiekat gyűjt, illetőleg alkalmazza a lentiekben részletesen meghatározott programokat.
Érintett weboldalak, alkalmazások ahol cookie-kat gyűjtenek a I/5. pontban kerül feltüntetésre.
Technikai adatok és cookiek kezelése
SkinTime BodyCare Kft rendszere (vagy az általa megbízott adatfeldolgozó) automatikusan rögzíti az érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. A cookie-k lehetővé teszik egy weboldal vagy alkalmazás számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k SkinTime BodyCare Kft. egy weboldala vagy alkalmazása optimalizálásában segít, abban, hogy a weboldal vagy alkalmazás szolgáltatásait az érintettek szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy
• megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat az érintettnek újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
• emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
• elemzik a weboldal vagy alkalmazás használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt,
• figyelemmel kísérik hirdetések hatékonyságát.
Amennyiben a weboldal vagy alkalmazás külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem SkinTime BodyCare Kft. felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookiekról az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.
A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden cookiet, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha cookie érkezik a gépére.
A cookie azt közli az adott webkiszolgálóval, hogy egy bizonyos weblapot már korábban is meglátogatott böngészőjével a felhasználó. Ha a felhasználó például weblapokat szab testre vagy termékekre, szolgáltatásokra iratkozik fel egy webhelyen, a létrehozott cookie segítségével a weblapot tároló kiszolgáló tárolni tudja a felhasználó megfelelő adatait. Ez egyszerűsíti a személyes adatok (például a számlázási cím vagy a szállítási cím stb.) rögzítésének folyamatát. A webhely ismételt meglátogatásakor a program be tudja olvasni a korábban már megadott felhasználói adatokat, így a webhely szolgáltatásainak használata is kényelmesebbé válik.
Lehetőség van engedélyezni vagy letiltani a cookie-kat, de az érintett dönthet úgy is, hogy a böngészője kérjen engedélyt a cookie-k fogadására. A cookie-k letiltása esetén egyes webes szolgáltatások nem működnek megfelelően, és a letiltás nem jelenti a számítógép internetes jelenlétének elrejtését, sőt, a böngészési szokások továbbra is követhetőek maradnak. A letiltást követően a HTTP-kérések továbbra is tartalmazzák a kiindulási helyet (HTTP-alapú hivat- kozó), az IP-címet, a böngészőprogram verziószámát, az operációs rendszer verziószámát és egyéb információt.
Az érintettek az ún. „cookie szabályzat”-ból értesülhetnek, hogy az érintett weboldal, vagy al- kalmazás mennyiben és milyen módon gyűjt róluk adatokat. A cookie szabályzat általában a weboldalra történő első látogatás alkalmával jelenik meg az érintett részére, és tájékoztatja arról, hogy az adott weboldal, vagy alkalmazás a cookie-kat miként használja fel.
Cookie-k letiltása
Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban, általában azonban az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén.
5.5. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA
5.5.1. Adattárolás elvei
SkinTime BodyCare Kft. -nek biztosítja, hogy a nyilvántartás módja és adattartalma a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfeleljen. SkinTime BodyCare Kft gondoskodik az eltérő célú adatkezelések megfelelő logikai elkülönítéséről. SkinTime BodyCare Kft. az elektronikus nyilvántartásokat egységes elvek alapján, a nyilvántartások adathordozóinak különbözőségéből adódó jellemzők figyelembevételével kezeli. A jelen Szabályzat szerinti elvek és kötelezettségek az elektronikus nyilvántartások esetében érvényesülnek.
A nyilvántartás tagolt, annak érdekében, hogy a jogalap, cél alapján elkülöníthető adatkezelések egymástól elkülönüljenek.
SkinTime BodyCare Kft a nyilvántartás rendszerének felépítése, a jogosultságok meghatározása, és egyéb szervezeti intézkedések útján gondoskodik arról, hogy a személyügyi nyilvántartásban szereplő adatokat csak azok a munkavállalók, és a SkinTime BodyCare Kft. érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.
SkinTime BodyCare Kft. az elektronikus nyilvántartást olyan informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. Az adatokhoz hozzá férő személyek belépéseit és tevékenységeit a rendszer nyilvántartja.
Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (pl. bűncselekmény gyanújával, hivatalos adat lefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására SkinTime BodyCare Kft. úgy – törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.
Személyes adatok harmadik személy vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően kötelező erővel nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
18
5.5.2. Elektronikus adattárolás
SkinTime BodyCare Kft részére elektronikus úton megadott adatokat SkinTime BodyCare Kft. saját szerverein gyűjti, bizonyos esetekben tárolja.
5.6. AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA
SkinTime BodyCare Kft. az adattárolás időtartamát az adatkezelés jogalapjával és céljával összhangban határozza meg.
Amennyiben az adattárolás időtartamát jogszabály határozza meg, ott a jogszabály által előírt időtartamig SkinTime BodyCare Kft. tárolja az adatokat.
Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, az adatot törölni kell.
Amennyiben az adatkezelést az érintett – jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve – megtiltotta, az adatokat törölni kell.
Amennyiben valamely adatot törölni kell, úgy az adatot az eredetileg tartalmazó nyilvántartás- ból SkinTime BodyCare Kft. elkülöníti és áthelyezi a törlésre megjelölt adatok nyilvántartásába. A törlésre kijelölt adat nyilvántartáshoz kizárólag a törlés elektronikus megsemmisítéséhez feltétlenül szükség mértékben feljogosított SkinTime BodyCare Kft. munkavállaló fér hozzá, feladatai ellátásához.
Az adatok törlése esetén SkinTime BodyCare Kft. valamennyi személyes adatot töröl, avagy oly módon anonimizál, hogy az eredeti személyes adat már ne legyen helyreállítható.
SkinTime BodyCare Kft. az elektronikus adatok időmúlás miatt szükségessé váló törlésre történő kijelö- lésre számítástechnikai algoritmust alkalmaz, mely 60 naponként ellenőrzi az adatkezelés időtartamát, és annak lejártát egyes adatkezelésenként, egyúttal törlésre jelöli az érintett adatot. A törlésre kijelölt adatokat felelős számítástechnikai szakember felügyelete SkinTime BodyCare Kft. rendszereiből törlésre kerül, vagy amennyiben gazdasági statisztikai célból az szükséges, az adat anonimizálására kerül sor, és azt SkinTime BodyCare Kft. a továbbiakban személyes adattól mentesen tárolja.
SkinTime BodyCare Kft. az érintett által kért adattörlést – amennyiben a kérelem jogszerűen teljesíthető – minden esetben elvégzi, és dokumentálja. SkinTime BodyCare Kft. a törlési kérelemig fennálló jogszerű adatkezelés igazolása céljából, illetőleg a jövőbeni adatkezelés elkerülése érdekében a szükséges nyilvántartásokba helyezi az érintett adatait.
SkinTime BodyCare Kft. biztosítja, hogy az adatok törlésére igazolt és ellenőrizető módon kerüljön sor.
5.7. AZ ADATTOVÁBBÍTÁS
19
SkinTime BodyCare Kft. az egyes IV. pont szerinti egyes adatkezelések során a személyes adatot harmadik országba nem továbbítja.
Személyes adatok harmadik országba történő továbbítására akkor kerülhet sor, ha a Bizottság megállapította, hogy a harmadik ország, a harmadik ország valamely területe, vagy egy vagy több meghatározott ágazata megfelelő védelmi szintet biztosít.
Az adattovábbítás a Bizottság megfelelőségi határozata alapján történik.
Egyes megfelelőségi határozatok: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data- transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_hu
Az ilyen adattovábbításhoz nem szükséges külön engedély.
5.8. ADATFELDOLGOZÁS
SkinTime BodyCare Kft. bizonyos esetekben adatokat ad át harmadik személyek részére, így
5.8.1. szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozó vagy alvállalkozók egy meghatározott csoportja részére
5.8.2. bírósági-, hatósági megkeresés vagy más törvényes adatszolgáltatás teljesítése érde-kében
SkinTime BodyCare Kft a szerződések teljesítése illetőleg direkt marketing célok érvényesítése érdekében adatfeldolgozókat vehet igénybe.
Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy az adatokat kizárólag SkinTime BodyCare Kft. utasításának megfelelően kezelheti, kivéve, ha az ettől való eltérésre őt uniós vagy tagállami jog kötelezi.
SkinTime BodyCare Kft.-nek a tevékenységét érintően több adatfeldolgozója van. Az adatfeldolgozó elérhetőségét, és az egyes adatfeldolgozási tevékenységeket, az adatfeldolgozással érintett adatkategóriákat a jelen Szabályzat 5.9. pontja tartalmazza.
Amennyiben SkinTime BodyCare Kft. az érintett adatait átadja adatfeldolgozók részére, úgy arról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatja az érintettet.
Minden SkinTime BodyCare Kft. által megbízott adatfeldolgozó nyilvántartást vezet az adatkezelő nevében végzett adatkezelési tevékenységek minden kategóriájáról; a nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:
a) az adatfeldolgozó vagy adatfeldolgozók neve és elérhetőségei, és minden olyan adatkezelő neve és elérhetőségei, amelynek vagy akinek a nevében az adatfeldolgozó eljár, továbbá – ha van ilyen – az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó képviselőjének, valamint az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetőségei;
20
b) az egyes adatkezelők nevében végzett adatkezelési tevékenységek kategóriái;
c) ha lehetséges, az adatkezelés biztonsága érdekében tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása.
Az említett nyilvántartást írásban kell vezetni, ideértve az elektronikus formátumot is.
5.9. ADATFELDOLGOZÓK
SkinTime BodyCare Kft. az alább felsorolt adatfeldolgozókkal kötött szerződést az adatfeldolgozásra. Az adatfeldolgozás magába foglal minden olyan tevékenységet az adatokkal, melyet SkinTime BodyCare Kft. végez az adatokkal, de azok elvégzésével harmadik személyeket bízott meg, akik SkinTime BodyCare Kft. nevében járnak el.
5.9.1. A cég adatfeldolgozói
Termékek kiszállítása www.momiam.hu esetében
Név, Cím:
Webshop Partner Kft.
2133 Sződliget, Petőfi S. utca 9.
Tevékenység:
Termékek kiszállítása, árukészlet kezelése
Weboldal fejlesztői www.miamiam.hu esetén
Név:
Kalotai Andrea ev.
Cím:
7720 Pécsvárad, Bem utca 2/b
asz: 67307256-2-22
Tárhely szolgáltató:
Dotroll kft.
Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
VI. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
6.1. Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy SkinTime BodyCare Kft.től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továb- bítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan megfelelő garanciákról.
6.2. Helyesbítés és törlés
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére SkinTime BodyCare Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
SkinTime BodyCare Kft. tevékenységét, belső ügymenetét és eljárásrendjét tekintve SkinTime BodyCare Kft. az adatokat a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül helyesbíti.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
24
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a közvetlen üzletszerzés érdekében történt adatkezelés ellen tiltakozik;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
6.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére SkinTime BodyCare Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy SkinTime BodyCare Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok fel- használásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés az előzőek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
6.4. Az adathordozhatóság
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés önkéntes hozzájárulás vagy a különleges adat kezeléséhez hozzájárulását adta, vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
25
Az adatok hordozhatóságához való jog előzőek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
Az előzőekben említett jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot.
6.5. A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben SkinTime BodyCare Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előter- jesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Az előzőekben említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
6.6. Értesítési kötelezettség
SkinTime BodyCare Kft. minden olyan címzettet tájékoztat az adat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
6.7. Jogorvoslati lehetőségek
26
6.7.1. SkinTime BodyCare Kft. közvetlen jogorvoslata
Az érintettnek lehetősége van arra, hogy SkinTime BodyCare Kft. adatkezelésével összefüggésben fel- merült észrevételeit, panaszait, kifogásait közvetlenül SkinTime BodyCare Kft. részére küldje meg SkinTime BodyCare Kft. jelen Szabályzatban megjelölt elérhetőségein, illetve közvetlenül keresse meg SkinTime BodyCare Kft. és kérje az általa igényelt jogorvoslatot.
Az érintett az adatkezeléssel, az adatkezeléssel összefüggő jogokkal kapcsolatos kérdéseivel, panaszaival, bejelentéseivel a SkinTime BodyCare Kft. Ügyfélszolgálatához fordulhat. Az Ügyfélszolgálat gondoskodik arról, hogy a kérdések, panaszok, bejelentések a megfelelő szervezeti egységhez eljussanak, és azokra az érintett határidőben választ kapjon, a szükséges intézkedések megtörténjenek.
6.7.2. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, kivéve, ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban. A Hatóság bejelentés alapján vizsgálatot folytat, illetőleg hatósági eljárást indít.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. telefon: +36-1-391-1400
fax: +36 -1-391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
internetcím: www.naih.hu
6.7.3. Bíróságijogorvoslat
Az érintett az adatkezelő székhelye avagy az érintett lakóhelye szerinti illetékes bírósághoz fordulhat személyes adatai védelme érdekében.
SkinTime BodyCare Kft.. esetében az illetékes bíróság:
Budapesti IV. és XV. kerületi bíróság Cím:1043 Budapest, Tavasz u. 21.
6.7.4. Adatvédelmi tisztviselő
Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire SkinTime BodyCare Kft. nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, SkinTime BodyCare Kft. ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, valamint SkinTime BodyCare Kft. tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely az érintett rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik
27
szükségessé, továbbá SkinTime BodyCare Kft. nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.
VII. ADATBIZTONSÁG
Az adatbiztonság követelménynek eleget téve az adatkezelési műveleteket úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy az biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
SkinTime BodyCare Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan költséget vagy nehézséget jelentene az adatkezelőnek.
SkinTime BodyCare Kft. az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
• A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
• Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
• Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
• Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül
a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).
VIII. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása
A SkinTime BodyCare Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot bármikor módosítsa, amennyiben azt a tapasztalatok alapján indokoltnak tartja, vagy a módosítást jog- szabályváltozás szükségessé teszi.
28
Amennyibe az érintett a módosításokkal nem ért egyet, úgy a változásról történő tudomásszer- zést követő 8 napon belül írásban jelezheti ezt SkinTime BodyCare Kft. felé. Ebben az esetben az érintett személyes adatait SkinTime BodyCare Kft. köteles törölni, kivéve, ha az adatok törlését jogi kötelezettség teljesítése nem teszi lehetővé.
Amennyiben az érintett a módosítást a tudomásszerzést követő fenti határidőn belül nem kifogásolja, úgy az új adatvédelmi szabályok hatályba lépnek az érintett személyes adatai tekintetében.
Budapest, 2020. December 14.
Király Viktor ügyvezető igazgató
SkinTime BodyCare Kft.

Adatvédelmi irányelvek

I. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
1. Szabályzat célja
Jelen szabályzat (a továbbiakban „Szabályzat”) meghatározza a SkinTime BodyCare Kft.. Székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 85. , a továbbiakban: „SkinTime BodyCare Kft.” vagy „adatkezelő”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, a SkinTime BodyCare Kft.-nél vezetett nyilvántartások működésének rendjét, biztosítja az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, és megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok jogellenes megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.
SkinTime BodyCare Kft. az érintettek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.
2. Szabályzat hatálya
2.1.A Szabályzat hatálya kiterjed a SkinTime BodyCare Kft. által az adatkezelő által kezelt weboldalakon leadott megrendelések teljesítésére, valamint direktmarketing célú adatkezelésekre.
2.2.A Szabályzat hatálya kiterjed mindazon személyekre, akik a SkinTime BodyCare Kft. által végzett adatkezelési vagy adatfeldolgozási műveletekben részt vesznek, vagy egyébként a
SkinTime BodyCare Kft. által kezelt vagy feldolgozott adathoz hozzáférnek. 2.3.A Szabályzat 2020 december 14. napjával lép hatályba.
3. Az adatkezelő adatai
Cégnév: SkinTime BodyCare Kft.
Székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 85.
Cégjegyzékszám: 01 09 370990
Adószám: 27996618241
4. Ügyfélszolgálat
Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@momiam.hu
telefonszáma: 0630/121-2143
Ügyfélszolgálat nyitvatartása: Minden hétköznap 8-16 óráig (csak telefonos ügyfélszolgálat)
5. SkinTime BodyCare Kft. által kezelt weboldalak http://momiam.hu
II. DEFINÍCIÓK
A jelen Szabályzatban hivatkozott egyes fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:
1. Info tv:információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
2. GDPR: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDE- LETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);
3. Adat: Az Info tv. és GDPR által személyes adatnak vagy különleges adatnak minősített adatok, így különösen az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
4. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – köz- vetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
5. Adatközlő: az a természetes-, vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, avagy nevükben eljáró természetes személyek, akik bármely formában SkinTime BodyCare Kft. részére felhívásra, vagy anélkül harmadik személyek személyes adatát közlik.
6. Bizalmas információ: minden olyan nem könnyen hozzáférhető tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a bármelyik Fél jogos pénzügyi vagy politikai érdekét, személyhez fűződő jogait sértené vagy veszélyeztetné.
7. Dmtv.: a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény
8. Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing): azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett, tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 3. §-ának d) pontja szerinti reklám továbbítása a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek (a továbbiakban együtt: ügyfelek) részére.
9. Tilalmi lista: azon érintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik megtiltották, illetve – a közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló előzetes megkeresése ellenére – nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat az e szabályzatban meghatározott kapcsolatfelvételi lista vagy üzletszerzési lista céljából felhasználják, vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését.
10. Grt.: továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
11. Gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének elő- mozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám),
12. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
13. Kapcsolatfelvételi lista: kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából küldendő küldemények fogadásához való hozzájárulás beszerzése érdekében az ügyfelekkel való kapcsolatfelvételt szolgáló, legfeljebb az ügyfél nevét, lakcímét, elektronikus levélcímét vagy elektronikus hírközlési azonosítóját, nemét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, tartalmazó lista.
14. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
15. Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető
16. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
17. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik féle. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
18. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
19. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
20. Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
21. Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;
22. Személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése:
22.1. személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy
22.2. személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: az (EU) 2015/1535 európai par- lamenti és tanácsi irányelv (19) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;
MOMiAM: SkinTime BodyCare Kft. által a http://momiam.hu, weboldalon keresztül kozmetikumok, bőrápolással kapcsolatos termékek megrendelése, házhozszállítással, amely alapján az Ügyfél díj fizetésére köteles.
MOMiAM: SkinTime BodyCare Kft. által a http://momimam.hu weboldalon keresztül életmóddal kapcsolatosan online blogbejegyzések, cikkek közzététele az Ügyfelek részére.
A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS ALAPELVEK
SkinTime BodyCare Kft. tiszteletben tartja az érintettek személyes adatainak védelméhez való jogát és adatkezelése körében biztosítja, hogy személyes adatával mindenki maga rendelkezzen.
SkinTime BodyCare Kft. a személyes adatot meghatározott jogszerű célból kezel.
SkinTime BodyCare Kft. adatot a jogszabályban meghatározott jogalap alapján kezel.
Az adatkezelés során SkinTime BodyCare Kft. a személyes adatot jogszerűen és átlátható módon kezeli.
SkinTime BodyCare Kft. az adatkezelési cél eléréséhez szükséges mennyiségű és típusú adatot kezel.
Az adatkezelés minden esetben megfelelő, előzetes tájékoztatáson alapul. A tájékoztatás egyszerű, átlátható és érthető módon kerül megfogalmazásra.
SkinTime BodyCare Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
A jelen adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit valamennyi munkavállalójával, érdekkörében eljáró megbízottjával megismerteti és elfogadtatja.
Az adatok felvétele és kezelése a tisztesség és törvényesség elvének betartásával történhet.
Az önkéntes rendelkezés alapján történő adatkezelés időtartama a cél megvalósulásáig terjedhet.
Adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
Az adatszolgáltatás – önkéntes, vagy kötelező – jellegét az adatfelvételt megelőzően ismertetni kell.
Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni, ideértve azt az esetet is, amikor a címzettek csoportja kerül meghatározásra.
Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig biztonságos módon kell megvalósítani.
Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.
Az érintett az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, jogszabály előírása szerinti esetekben, illetve önkéntes hozzájáruló nyilatkozata visszavonása esetén azok törlését, korlátozását, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen jogszabály által meghatározott esetekben.
Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor – amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul – módosíthatja, vagy visszavonhatja.
Az adatfeldolgozás általában elektronikusan, gépi úton történik.
Az adatkezelés céljának teljesülésével egyidejűleg az adatok törlését a jogszabályi előírások alapján kell elvégezni.
Az adatok akkor továbbíthatóak, ha jogszabály azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes továbbítással érintett személyes adatra nézve teljesülnek.
IV. EGYES ADATKEZELÉSEK 4.1. Az adatkezelés jogalapja
SkinTime BodyCare Kft. adatkelezésére a következő jogalapok legalább egyikének fennállása esetén kerülhet sor:
1. Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (önkéntes hozzájárulás)
2. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (szerződés teljesítése).
3. Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szüksé- ges (jogi kötelezettség teljesítése).
4. Az adatkezelés SkinTime BodyCare Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesí- téséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai (jogos érdek).
SkinTime BodyCare Kft. tevékenysége körében a következő célokhoz kötött adatkezeléseket végzi.
4.2. Szolgáltatások teljesítése
4.2.1. Online megrendelések teljesítése
Adatkezelés célja:
Adatkezelés jogalapja: Kezelt adatok köre:
Webshop Partner Kft. a http://momiam.hu/ weboldalon keresztül, regisztrált felhasználókkal létrejött szerződések teljesítése, termékekkel kapcsolatosan tájékoztatás nyújtása, termékek kiszállítása, számla kiállítása, összvásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás biztosítása.
Webshop Partner Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) (székhelye: 2133 Sződliget Petőfi S u 9., cégjegyzékszám: 13-09-172247, adószáma: 25046119-2-13)
Alaptevékenység: a postai szolgáltatásokról szóló 2012. Évi CLIX. Törvény (a továbbiakban: Postatv.) 2. § 9. És 15. Pontjai, valamint a 8. § (1) bekezdésének a), b), d) pontjai szerint futárposta-, expressz postai és egyéb egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatások Magyarország területén, termékraktározással, csomagolással, ügyfélszolgálati feladatok ellátásával kiegészülve.
A Webshop Partner Kft szolgáltatása kizárólagosan közvetítőként vesz részt a csomagszállításban mindenkori partnerei révén a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt feltételekkel. A Webshop Partner Kft saját szállító járművel nem rendelkezik, és nem foglalkoztat futárokat, így fizikailag a csomaggal a mindenkori partnerek érintkeznek.
A Szolgáltató közvetítői tevékenységére figyelemmel megszervezi a csomag külső futárszolgálati partner által végzendő szállítását, melynek következtében a megrendelő a szállítással kapcsolatos minden tájékoztatást, illetve nyilatkozatot a Szolgáltatóval kell közölnie, illetve a Társaságtól kell kérnie.
GDPR 6.§. (1) b. pont – szerződés teljesítése
teljes név, lakcím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím, banki fizetés esetén bankszámlaszám
Adattovábbítás és adatfeldolgozó: Termékek kiszállítása céljából: Webshop Partner Kft. mindenkori együttműködő partnerei jelenleg a GLS és az ExpresszOne futárszolgálatok.
Adatkezelés időtartama
A szerződés megkötésétől határozatlan ideig
Létrejött szerződések esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított határozatlan ideg
4.2.3. Ügyfélszolgálati adatkezelés
Adatkezelés célja:
Adatkezelés jogalapja: Kezelt adatok köre:
Ügyfelek/vevők megkülönböztetése, termékek kiszállítása, az esetleges fogyasztói visszajelzések kezelése, panaszügyek kezelése, szerződéssel kapcsolatos elállási ügyek kezelése, megrendelések módosítása, ügyfélszolgálati tevékenység ellátása, pénzügyi nyilvántartás, kapcsolattartás.
GDPR 6.§. (1) c. – Jogi kötelezettség teljesítése, Fgytv. 17/A.§.,
teljes név, lakcím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím, banki fizetés esetén bankszámlaszám
10
Az adatkezelés időtartama: A panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott tama: válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján határazatlan időre. A vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében határozatlan időre.
4.3. Direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) célú adatkezelés
4.3.1. Direkt marketing megkeresések
Adatkezelés célja: Termékek raktározása, megrendelések kezelése, kiszállítása.
Adatkezelés jogalapja:
GDPR 6.§. (1) a. pont – önkéntes hozzájárulása továbbítása,
Kezelt adatok köre:
Adattovábbítás és adatfeldolgozó:
Adatkezelés idő- tartama:
teljes név, lakcím, e-mail cím
A SkinTime BodyCare kft. ezen adatkezeléshez nem vesz igénybe adatfeldolgozót.
Érintett hozzájárulásának visszavonásáig + 60 nap, de legfeljebb 5 év
4.3.2. Hírlevél küldés
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Különböző extra funkciók (pl. hírlevél-küldés) használata.
info@momiam.hu
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: A szolgáltatás használata során az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: Az adatfeldolgozó által nyújtott szolgáltatások működtetése a weboldalon.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és az adatfeldolgozó közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek az adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
Az adatfeldolgozó tevékenysége: www.momiam.hu mely az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlokat alkalmaz (sütik). Ezek a sütik eltárolják a webáruházunk felületén történt tevékenységét (kattintások). Az általunk használt szoftver és a sütik segítségével tudjuk megbecsülni, hogy Önt melyik termékünk,
vagy szolgáltatásunk érdekelheti, ami segít nekünk abban, hogy Önnek olyan tartalmú emailt küldhessünk automatizáltan, mely informatív és arról szól, ami Önt érdekelheti. Amennyiben nem szeretne ilyen típusú leveleket kapni, illetve nem szeretné, hogy az Ön tevékenységét ilyen céllal kövessük, kérjük bármelyik levél láblécében levő “leiratkozás” feliratra kattintva azonnal leáll mind az automatán előállított levelek küldése, mind az Ön-, webáruházunkban történő tevékenységének nyomon követése, de ugyanezt az eredményt érheti el, ha a webáruházunkba bejelentkezve a Fiókadatok menüpontban inaktiválja a hírlevél feliratkozását.
Ezen túl webáruházunk felületén történő böngészés során kizárólag olyan sütit helyezünk el a gépén, mely a marketingünk optimalizálásához segít hozzá és semmilyen esetben sem köthetőek az így gyűjtött adatok egy konkrét személyhez.
A direkt marketing célú megkereséshez hozzájárulásukat adók adatait a SkinTime BodyCare Kft. kezeli. Az adatkezelés célja egyes adatkezeléseknél eltérhet.
Direkt marketing célú megkereséshez csak 18. életévüket betöltött személyek járulhatnak hozzá.
A direkt marketing célú adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.
A közvetlen üzletszerzés céljából gyűjtött telefonszámot, név- és lakcímadatokat az adatkezelő közvetlen üzletszerzés céljából történő megkereséshez való hozzájárulás beszerzése érdekében elkészített kapcsolatfelvételi listán tartja nyilván.
Az adatkezelő a kapcsolatfelvételi listán szereplő adatokat az érintett előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személy részére nem továbbítja.
Az adatkezelő a kapcsolatfelvételi listán szereplő érintettekkel telefon vagy elektronikus levél útján lép kapcsolatba, amennyiben ezen adatokat az érintett önkéntesen megadta.
A kapcsolatfelvétel során tájékoztatni kell az érintettet arról, hogy ki az adatkezelő, az adatokat milyen forrásból szerezte, milyen célra és módon, mely adatokat és milyen időtartamban kívánja felhasználni. Tájékoztatni kell továbbá az érintettet az adatfeldolgozó igénybevételéről, későbbi esetleges adattovábbítási szándékáról, továbbá arról, hogy az adatszolgáltatás önkén-tes, és bármikor kérhető az adatkezelés megszüntetése. Ezt követően a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezeléshez az érintett hozzájárulását kell kérni, és tájékoztatni kell arról, hogy e hozzájárulás bármikor, indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható.
Az érintettel közvetlen megkeresés módszerével reklám kizárólag tájékoztatást követően és kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. A hozzájárulás megadását kétség esetén az adatkezelőnek kell bizonyítania.
Hangfelvétel készítése esetén az érintettet erről előzetesen tájékoztatni kell, és a hangfelvétel készítéséhez az érintett hozzájárulását kell kérni.
Amennyiben az érintett a közvetlen üzletszerzési célú adatkezeléshez nem járul hozzá, vagy kérte az adatai kezelésének az adott célból történő megszüntetését, úgy az adatkezelő az érintettel a továbbiakban nem léphet kapcsolatba. Az ilyen érintettek adatait az adatkezelő tilalmi listán (a továbbiakban Robinson lista) tartja nyilván annak érdekében, hogy a rajta szereplő érintettek adatai ne kerüljenek az adatkezelő által újból felvételre, és az érintettek ne kerüljenek az adatkezelő által újból megkeresésre. A tilalmi listán szereplő adatokat az adatkezelő a jelen pontban meghatározottak teljesítésének biztosításához szükséges mértékig használhatja fel, más adatállománnyal nem kapcsolhatja össze, nem adhatja át, más célra nem használhatja fel.
A Robinson lista esetében az adatkezelő a listán szereplő adatokat a tilalmi listára kerülést követően a jogszerű adatkezelés igazolása érdekében az elévülési ideig tárolja, azt követően intézkedik az adatok és kapcsolódó adatkezelés jogszerűségét igazoló dokumentumok törlése és megsemmisítése iránt.
V. ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
5.1. Az érintett tájékoztatása
Az adatkezelések megvalósítása előtt – a jogszabályi előírások figyelembevételével – érthető és egyértelmű tájékoztatást kell közzé tenni az adatfelvétel módjáról, céljáról és – az adatszolgáltatás önkéntessége esetén – az önkéntes jellegről.
SkinTime BodyCare Kft. általános elvként nyilvánítja ki, hogy minden olyan esetben, amikor önkéntes hozzájáruláson alapuló személyes adatokat kér az érintettektől, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után az érintettek szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat.
5.1.1. Amikor az érintettől közvetlenül vesz fel adatot SkinTime BodyCare Kft., az adatfelvételt megelőzően tájékoztatja az érintettet:
A tájékoztatás tartalmazza:
a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei; b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy
harmadik fél jogos érdekei;
e)adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
13
f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a GDPR 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a GDPR 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.
A fentiekben említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:
a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adat- szolgáltatás elmaradása;
f) a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
5.1.2. Amikor nem az érintettől közvetlenül vesz fel adatot SkinTime BodyCare Kft., az adatfelvételt megelőzően tájékoztatja az érintettet:
Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, SkinTime BodyCare Kft. az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:
a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei; b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d) az érintett személyes adatok kategóriái;
e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a GDPR 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a GDPR 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.
A 5.1.2. pontban hivatkozottakon túl említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat:
a) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meg- határozásának szempontjai;
b) ha az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
c) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;
d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pont- ján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
e) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
f) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e; és
g) a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
A fenti tájékoztatást SkinTime BodyCare Kft. az alábbiak szerint adja meg:
a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok
megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.
Amennyiben SkinTime BodyCare Kft. a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és lentiekben említett minden releváns kiegészítő információról.
5.2. AZ ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSA
Amennyiben SkinTime BodyCare Kft. az érintett személyes adatait – a kapcsolatfelvételi lista kapcsán meghatározott kivétellel – az érintett hozzájárulása alapján kezeli, úgy az adatkezelésre az érintettek megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az érintettek kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az általuk közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
Személyes adatok harmadik személy vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően kötelező erővel nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
SkinTime BodyCare Kft. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
15
Az érintetteket külön, vagy a jelen szabályzatra való utalással tájékoztatni kell arról, hogy az e-mail címének megadása esetén egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az érintettet terheli, aki az e-mail címet megadta.
5.3. A HOZZÁJÁRULÁS TARTALMA ÉS MEGADÁSÁNAK MÓDJA
Elektronikus úton történő adatmegadás esetén az elektronikus felületen történő egyértelmű elfogadó mező jelölése jelenti a tájékoztatás megértését és elfogadását.
A szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges személyes adatok hiányában a szerződés megkötésére nem kerülhet sor.
Valamely promócióban való részvételhez, és/vagy regisztrációhoz kért személyes adatok között feltüntetésre kerül, hogy mely adatokat, milyen célból és feltételek mellett kéri SkinTime BodyCare Kft. “kötelező” jelleggel megadni. A kötelező kifejezés nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan rovatok, amelyek kitöltése nélkül a promócióban való részvétel, a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése elutasításához vezethet.
SkinTime BodyCare Kft. az érintettek által rendelkezésre bocsátott személyes, illetve egyéb adatokat nem egészíti ki és nem kapcsolja össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. Ez alól kivételt képez az az eset, ha a megfelelő tájékoztatást követően, az érintett előzetesen hozzájárul ehhez.
SkinTime BodyCare Kft a vásárlók kényelmének biztosítása érdekében termékei többségét futárszolgálat igénybevételével szállítja ki a vevő által megjelölt szállítási címre, melyről a vevő/Ügyfél már a szerződés megkötésekor a szerződésben tájékoztatást kap SkinTime BodyCare Kft. a kiszállítást végző partnervállalat számára átadja a szállítandó terméket, a címzett nevét és postai címét, valamint a megadott telefonszámát. Ennek során kiköti, hogy a csomagszállító partner ezeket az adatokat a szállítás kivételével nem használhatja fel más célokra.
SkinTime BodyCare Kft. minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságát. SkinTime BodyCare Kft. által használt informatikai infrastruktúrán belül az adatok megőrzésével és védelmével kapcsolatos feladatokat a SkinTime BodyCare Kft. informatikai biztonsági politikájában foglalt elvek, eljárások és biztonsági kontrollok szabályozzák. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá – hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.
5.4. Információ technológiai alkalmazások, Cookie
Információ technológiai alkalmazások, online hirdetésekkel kapcsolatos rendelkezések: Cookie.
SkinTime BodyCare Kft. egyes tevékenységei a saját vállalkozás irányítására, elemzésére, sikerességének javítására irányulnak, amelynek érdekében önálló statisztikákat készít, felhasználói élmény javítása céljából cookiekat gyűjt, illetőleg alkalmazza a lentiekben részletesen meghatározott programokat.
Érintett weboldalak, alkalmazások ahol cookie-kat gyűjtenek a I/5. pontban kerül feltüntetésre.
Technikai adatok és cookiek kezelése
SkinTime BodyCare Kft rendszere (vagy az általa megbízott adatfeldolgozó) automatikusan rögzíti az érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. A cookie-k lehetővé teszik egy weboldal vagy alkalmazás számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k SkinTime BodyCare Kft. egy weboldala vagy alkalmazása optimalizálásában segít, abban, hogy a weboldal vagy alkalmazás szolgáltatásait az érintettek szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy
• megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat az érintettnek újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
• emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
• elemzik a weboldal vagy alkalmazás használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt,
• figyelemmel kísérik hirdetések hatékonyságát.
Amennyiben a weboldal vagy alkalmazás külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem SkinTime BodyCare Kft. felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookiekról az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.
A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden cookiet, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha cookie érkezik a gépére.
A cookie azt közli az adott webkiszolgálóval, hogy egy bizonyos weblapot már korábban is meglátogatott böngészőjével a felhasználó. Ha a felhasználó például weblapokat szab testre vagy termékekre, szolgáltatásokra iratkozik fel egy webhelyen, a létrehozott cookie segítségével a weblapot tároló kiszolgáló tárolni tudja a felhasználó megfelelő adatait. Ez egyszerűsíti a személyes adatok (például a számlázási cím vagy a szállítási cím stb.) rögzítésének folyamatát. A webhely ismételt meglátogatásakor a program be tudja olvasni a korábban már megadott felhasználói adatokat, így a webhely szolgáltatásainak használata is kényelmesebbé válik.
Lehetőség van engedélyezni vagy letiltani a cookie-kat, de az érintett dönthet úgy is, hogy a böngészője kérjen engedélyt a cookie-k fogadására. A cookie-k letiltása esetén egyes webes szolgáltatások nem működnek megfelelően, és a letiltás nem jelenti a számítógép internetes jelenlétének elrejtését, sőt, a böngészési szokások továbbra is követhetőek maradnak. A letiltást követően a HTTP-kérések továbbra is tartalmazzák a kiindulási helyet (HTTP-alapú hivat- kozó), az IP-címet, a böngészőprogram verziószámát, az operációs rendszer verziószámát és egyéb információt.
Az érintettek az ún. „cookie szabályzat”-ból értesülhetnek, hogy az érintett weboldal, vagy al- kalmazás mennyiben és milyen módon gyűjt róluk adatokat. A cookie szabályzat általában a weboldalra történő első látogatás alkalmával jelenik meg az érintett részére, és tájékoztatja arról, hogy az adott weboldal, vagy alkalmazás a cookie-kat miként használja fel.
Cookie-k letiltása
Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban, általában azonban az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén.
5.5. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA
5.5.1. Adattárolás elvei
SkinTime BodyCare Kft. -nek biztosítja, hogy a nyilvántartás módja és adattartalma a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfeleljen. SkinTime BodyCare Kft gondoskodik az eltérő célú adatkezelések megfelelő logikai elkülönítéséről. SkinTime BodyCare Kft. az elektronikus nyilvántartásokat egységes elvek alapján, a nyilvántartások adathordozóinak különbözőségéből adódó jellemzők figyelembevételével kezeli. A jelen Szabályzat szerinti elvek és kötelezettségek az elektronikus nyilvántartások esetében érvényesülnek.
A nyilvántartás tagolt, annak érdekében, hogy a jogalap, cél alapján elkülöníthető adatkezelések egymástól elkülönüljenek.
SkinTime BodyCare Kft a nyilvántartás rendszerének felépítése, a jogosultságok meghatározása, és egyéb szervezeti intézkedések útján gondoskodik arról, hogy a személyügyi nyilvántartásban szereplő adatokat csak azok a munkavállalók, és a SkinTime BodyCare Kft. érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.
SkinTime BodyCare Kft. az elektronikus nyilvántartást olyan informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. Az adatokhoz hozzá férő személyek belépéseit és tevékenységeit a rendszer nyilvántartja.
Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (pl. bűncselekmény gyanújával, hivatalos adat lefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására SkinTime BodyCare Kft. úgy – törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.
Személyes adatok harmadik személy vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően kötelező erővel nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
18
5.5.2. Elektronikus adattárolás
SkinTime BodyCare Kft részére elektronikus úton megadott adatokat SkinTime BodyCare Kft. saját szerverein gyűjti, bizonyos esetekben tárolja.
5.6. AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA
SkinTime BodyCare Kft. az adattárolás időtartamát az adatkezelés jogalapjával és céljával összhangban határozza meg.
Amennyiben az adattárolás időtartamát jogszabály határozza meg, ott a jogszabály által előírt időtartamig SkinTime BodyCare Kft. tárolja az adatokat.
Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, az adatot törölni kell.
Amennyiben az adatkezelést az érintett – jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve – megtiltotta, az adatokat törölni kell.
Amennyiben valamely adatot törölni kell, úgy az adatot az eredetileg tartalmazó nyilvántartás- ból SkinTime BodyCare Kft. elkülöníti és áthelyezi a törlésre megjelölt adatok nyilvántartásába. A törlésre kijelölt adat nyilvántartáshoz kizárólag a törlés elektronikus megsemmisítéséhez feltétlenül szükség mértékben feljogosított SkinTime BodyCare Kft. munkavállaló fér hozzá, feladatai ellátásához.
Az adatok törlése esetén SkinTime BodyCare Kft. valamennyi személyes adatot töröl, avagy oly módon anonimizál, hogy az eredeti személyes adat már ne legyen helyreállítható.
SkinTime BodyCare Kft. az elektronikus adatok időmúlás miatt szükségessé váló törlésre történő kijelö- lésre számítástechnikai algoritmust alkalmaz, mely 60 naponként ellenőrzi az adatkezelés időtartamát, és annak lejártát egyes adatkezelésenként, egyúttal törlésre jelöli az érintett adatot. A törlésre kijelölt adatokat felelős számítástechnikai szakember felügyelete SkinTime BodyCare Kft. rendszereiből törlésre kerül, vagy amennyiben gazdasági statisztikai célból az szükséges, az adat anonimizálására kerül sor, és azt SkinTime BodyCare Kft. a továbbiakban személyes adattól mentesen tárolja.
SkinTime BodyCare Kft. az érintett által kért adattörlést – amennyiben a kérelem jogszerűen teljesíthető – minden esetben elvégzi, és dokumentálja. SkinTime BodyCare Kft. a törlési kérelemig fennálló jogszerű adatkezelés igazolása céljából, illetőleg a jövőbeni adatkezelés elkerülése érdekében a szükséges nyilvántartásokba helyezi az érintett adatait.
SkinTime BodyCare Kft. biztosítja, hogy az adatok törlésére igazolt és ellenőrizető módon kerüljön sor.
5.7. AZ ADATTOVÁBBÍTÁS
19
SkinTime BodyCare Kft. az egyes IV. pont szerinti egyes adatkezelések során a személyes adatot harmadik országba nem továbbítja.
Személyes adatok harmadik országba történő továbbítására akkor kerülhet sor, ha a Bizottság megállapította, hogy a harmadik ország, a harmadik ország valamely területe, vagy egy vagy több meghatározott ágazata megfelelő védelmi szintet biztosít.
Az adattovábbítás a Bizottság megfelelőségi határozata alapján történik.
Egyes megfelelőségi határozatok: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data- transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_hu
Az ilyen adattovábbításhoz nem szükséges külön engedély.
5.8. ADATFELDOLGOZÁS
SkinTime BodyCare Kft. bizonyos esetekben adatokat ad át harmadik személyek részére, így
5.8.1. szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozó vagy alvállalkozók egy meghatározott csoportja részére
5.8.2. bírósági-, hatósági megkeresés vagy más törvényes adatszolgáltatás teljesítése érde-kében
SkinTime BodyCare Kft a szerződések teljesítése illetőleg direkt marketing célok érvényesítése érdekében adatfeldolgozókat vehet igénybe.
Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy az adatokat kizárólag SkinTime BodyCare Kft. utasításának megfelelően kezelheti, kivéve, ha az ettől való eltérésre őt uniós vagy tagállami jog kötelezi.
SkinTime BodyCare Kft.-nek a tevékenységét érintően több adatfeldolgozója van. Az adatfeldolgozó elérhetőségét, és az egyes adatfeldolgozási tevékenységeket, az adatfeldolgozással érintett adatkategóriákat a jelen Szabályzat 5.9. pontja tartalmazza.
Amennyiben SkinTime BodyCare Kft. az érintett adatait átadja adatfeldolgozók részére, úgy arról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatja az érintettet.
Minden SkinTime BodyCare Kft. által megbízott adatfeldolgozó nyilvántartást vezet az adatkezelő nevében végzett adatkezelési tevékenységek minden kategóriájáról; a nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:
a) az adatfeldolgozó vagy adatfeldolgozók neve és elérhetőségei, és minden olyan adatkezelő neve és elérhetőségei, amelynek vagy akinek a nevében az adatfeldolgozó eljár, továbbá – ha van ilyen – az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó képviselőjének, valamint az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetőségei;
20
b) az egyes adatkezelők nevében végzett adatkezelési tevékenységek kategóriái;
c) ha lehetséges, az adatkezelés biztonsága érdekében tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása.
Az említett nyilvántartást írásban kell vezetni, ideértve az elektronikus formátumot is.
5.9. ADATFELDOLGOZÓK
SkinTime BodyCare Kft. az alább felsorolt adatfeldolgozókkal kötött szerződést az adatfeldolgozásra. Az adatfeldolgozás magába foglal minden olyan tevékenységet az adatokkal, melyet SkinTime BodyCare Kft. végez az adatokkal, de azok elvégzésével harmadik személyeket bízott meg, akik SkinTime BodyCare Kft. nevében járnak el.
5.9.1. A cég adatfeldolgozói
Termékek kiszállítása www.momiam.hu esetében
Név, Cím:
Webshop Partner Kft.
2133 Sződliget, Petőfi S. utca 9.
Tevékenység:
Termékek kiszállítása, árukészlet kezelése
Weboldal fejlesztői www.miamiam.hu esetén
Név:
Kalotai Andrea ev.
Cím:
7720 Pécsvárad, Bem utca 2/b
asz: 67307256-2-22
Tárhely szolgáltató:
Dotroll kft.
Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
VI. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
6.1. Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy SkinTime BodyCare Kft.től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továb- bítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan megfelelő garanciákról.
6.2. Helyesbítés és törlés
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére SkinTime BodyCare Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
SkinTime BodyCare Kft. tevékenységét, belső ügymenetét és eljárásrendjét tekintve SkinTime BodyCare Kft. az adatokat a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül helyesbíti.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
24
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a közvetlen üzletszerzés érdekében történt adatkezelés ellen tiltakozik;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
6.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére SkinTime BodyCare Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy SkinTime BodyCare Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok fel- használásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés az előzőek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
6.4. Az adathordozhatóság
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés önkéntes hozzájárulás vagy a különleges adat kezeléséhez hozzájárulását adta, vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
25
Az adatok hordozhatóságához való jog előzőek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
Az előzőekben említett jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot.
6.5. A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben SkinTime BodyCare Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előter- jesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Az előzőekben említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
6.6. Értesítési kötelezettség
SkinTime BodyCare Kft. minden olyan címzettet tájékoztat az adat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
6.7. Jogorvoslati lehetőségek
26
6.7.1. SkinTime BodyCare Kft. közvetlen jogorvoslata
Az érintettnek lehetősége van arra, hogy SkinTime BodyCare Kft. adatkezelésével összefüggésben fel- merült észrevételeit, panaszait, kifogásait közvetlenül SkinTime BodyCare Kft. részére küldje meg SkinTime BodyCare Kft. jelen Szabályzatban megjelölt elérhetőségein, illetve közvetlenül keresse meg SkinTime BodyCare Kft. és kérje az általa igényelt jogorvoslatot.
Az érintett az adatkezeléssel, az adatkezeléssel összefüggő jogokkal kapcsolatos kérdéseivel, panaszaival, bejelentéseivel a SkinTime BodyCare Kft. Ügyfélszolgálatához fordulhat. Az Ügyfélszolgálat gondoskodik arról, hogy a kérdések, panaszok, bejelentések a megfelelő szervezeti egységhez eljussanak, és azokra az érintett határidőben választ kapjon, a szükséges intézkedések megtörténjenek.
6.7.2. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, kivéve, ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban. A Hatóság bejelentés alapján vizsgálatot folytat, illetőleg hatósági eljárást indít.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. telefon: +36-1-391-1400
fax: +36 -1-391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
internetcím: www.naih.hu
6.7.3. Bíróságijogorvoslat
Az érintett az adatkezelő székhelye avagy az érintett lakóhelye szerinti illetékes bírósághoz fordulhat személyes adatai védelme érdekében.
SkinTime BodyCare Kft.. esetében az illetékes bíróság:
Budapesti IV. és XV. kerületi bíróság Cím:1043 Budapest, Tavasz u. 21.
6.7.4. Adatvédelmi tisztviselő
Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire SkinTime BodyCare Kft. nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, SkinTime BodyCare Kft. ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, valamint SkinTime BodyCare Kft. tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely az érintett rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik
27
szükségessé, továbbá SkinTime BodyCare Kft. nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.
VII. ADATBIZTONSÁG
Az adatbiztonság követelménynek eleget téve az adatkezelési műveleteket úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy az biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
SkinTime BodyCare Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan költséget vagy nehézséget jelentene az adatkezelőnek.
SkinTime BodyCare Kft. az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
• A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
• Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
• Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
• Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül
a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).
VIII. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása
A SkinTime BodyCare Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot bármikor módosítsa, amennyiben azt a tapasztalatok alapján indokoltnak tartja, vagy a módosítást jog- szabályváltozás szükségessé teszi.
28
Amennyibe az érintett a módosításokkal nem ért egyet, úgy a változásról történő tudomásszer- zést követő 8 napon belül írásban jelezheti ezt SkinTime BodyCare Kft. felé. Ebben az esetben az érintett személyes adatait SkinTime BodyCare Kft. köteles törölni, kivéve, ha az adatok törlését jogi kötelezettség teljesítése nem teszi lehetővé.
Amennyiben az érintett a módosítást a tudomásszerzést követő fenti határidőn belül nem kifogásolja, úgy az új adatvédelmi szabályok hatályba lépnek az érintett személyes adatai tekintetében.
Budapest, 2020. December 14.
Király Viktor ügyvezető igazgató
SkinTime BodyCare Kft.

Kövess minket

INSTAGRAM